داستان خوانی

داستان اجتماعي چيست؟

داستان خوانی

بسياري از افراد اوتيستيک که داراي نقايصي در درک و شناخت اجتماعي هستند ، توانايي انديشيدن در مورد راههاي لازم براي ارتباط مطلوب و متقابل اجتماعي را ندارند.

تئوري ذهن در اين زمينه اظهار مي دارد که افراد اوتيستيک قادر به درک و استنباط نقطه نظرات، تصورات و تقاضاهاي ديگران نمي باشند و به همين دليل از نظر افراد عادي انسانهايي خود محور و خود خواه به نظر مي رسند.

لازم است استراتژيهايي ارائه گردد تا به افراد اوتيستيک کمک نمايد تا موقعيتهاي اجتماعي را پيش بيني ودرک نمايند.

داستانهاي اجتماعي يکي از اين تکنيکها است که در زمينه درک عوامل اجتماعي به کودک اوتيستيک کمک مي نمايد.

داستانهاي اجتماعي همان ارائه رفتارهاي مطلوب اجتماعي در قالب داستان به کودک مي باشد.

که ابتدا به وسيله کارول گري طرح وتوسعه پيدا کرد.

اين روش در برگيرنده پاسخ به سئوالاتي است که افراد اوتيستيک ممکن است در روابط مناسب ومطلوب با ديگران به آن نياز داشته باشند.

براي مثال پاسخ به سئوالات چه کسي ؟ چه چيز؟ چه وقت؟ کجا؟ و چرا؟ در موقعيتهاي اجتماعي.

موضوعات يک داستان اجتماعي

داستان اجتماعي موضوعات بسياري را در بر مي گيرد و معمولاً در پاسخ به يک موقعيت دشوار و درجهت ارائه اطلاعات اجتماعي مورد نياز فرد مبتلا به اوتيسم نوشته مي شود.

تشخيص چنين شرايطي براي والدين يا ا فراد متخصص معمولا زمان زيادي نمي گيرد.

به عنوان مثا ل والدين به راحتي متوجه مي شوند که کودک آنها ممکن است در سوار شدن به ما شين، بازي با کودکان ديگريا ابراز احسا سات خود دچار مشکل باشد.

گاهي شخص مبتلا به اوتيسم سئوالي مي پرسد يا نظري مي دهدکه نشان مي دهد وي در حال سوء تعبير از شرايط خاصي است که در اين صورت به داستان اجتماعي نياز خواهد بود.

در محيط هاي آموزشي موضوعات به نسبت تعداد دانش آموزاني که داستان براي آنها نوشته مي شود متغير است.

اين داستان مي تواند به مهارتهايي که بخشي از برنامه درسي، اجتماعي و مهارتهاي خودياري، که در برنامه آموزشي مهارتهاي اجتماعي،تدريس مي شود يا به هدفي قابل درک تبديل شود ، بپردازد.

هدف مهم ديگر داستان هاي اجتماعي که اغلب هم ناديده گرفته مي شود اعلام پيشرفت است.

در واقع اولين داستان اجتماعي بايد توصيف مهارت يا موقعيتي باشد که موفقيت آميز و عاري از مشکل باشد. اين امر تشخيص آن را براي کودک از ابتدا تا انتها قبل از پرداختن به موضوعات چالش برانگيز آسانتر مي سازد.

به علاوه اينکه تعريف و تمجيد کتبي به مراتب براي کودکان مبتلا به اوتيسم معني دار تر خواهد بود تا شکل کلامي.

آن به اين دليل حدا قل نيمي از داستان هاي اجتماعي که براي کودکان اوتيسم نوشته مي شود مي بايست توجه را به پيشرفت هاي مثبت جلب نمايد.

اين باعث مي شود سابقه دائمي از عملکرد خوب کودک يعني اطلاعاتي که در ايجا د عزت نفس مثبت مهم است ايجاد کند.

داستان اجتماعي داراي ويژگيهايي است که آن را از يک تحليل کار سنتي، نمايشنامه اجتماعي يا استراتژي بصري ديگر متمايز مي سازد.

 

جملات پايه داستان اجتماعي ونسبت آنها

۴ نوع جمله پايه در داستان اجتماعي وجود دارد: توصيفي، انعکاسي، مثبت ورهنمودي وهر يک نقش خاصي دارند. هر نوع از اين جملات بر اساس تکرار خاصي در داستان اجتماعي به کار مي رود که به آن نسبت داستان اجتماعي مي گويند.

جملات توصيفي:جملاتي وا قعي و عاري از نظر و فرضيه هستند و مهمترين عوامل در موقعيت با مهمترين جنبه هاي موضوع هستند

اين گونه جملات تنها نوع جمله مورد نياز در شرح اجتماعي و پر تکرارترين آنها به شمار مي آيند، آنها اغلب حاوي پاسخ سئوالات مهمي هستندکه به پيشبرد شرح کمک مي کنند.

هد فمند بودن اين جملات د قت در داستان اجتماعي را به همراه دارد.

نمونه هايي از اين جملات عبارتند از:

۱- اسم من. . . . . . . . ا ست. (اغلب اولين جمله در داستان اجتماعي)
۲- گاهي مادر بزرگم براي من کتاب مي خواند.

مطالب بیشتر در مورد اتیسم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *