مشکل گفتار و زبان در کودکان

سطوح زبانی و رشد آن در کودکان:

سطوح زبانی کودک

مشکلات phonology:

حذف هجاهای ضعیف،حذف همخوان آخر،کاهش خوشه،انسدادی شدگی،خلفی شدگی و…

مشکلات semantic:

در یادگیری کلمات و معنای آنها مشکل دارندو تعداد کلمات کمی یاد میگیرند.

کودکان طبیعی در سن ۱۸-۳۶ماهگی افزایش خاصی در واژگان خود دارنداما کودکان sliاین انفجار واژگانی را ندارند.

در کودکان sliتعمیم زیادتا ۳سالگی است اما در کودکان طبیعی تا ۲ سالگی.مشکل دیگر تعمیم کمتر از حد است .

در ترکیب فعل و فاعل مشکل دارند.

در ترکیب کلمات سرعت خیلی کمی دارند.

در کودکان طبیعی ترکیبات موصوف و صفت و مالکیت و… وجود دارد اما در کودکان sliترکیبات ۲ کلمه ای متنوع ندارد.در فهمیدن کیفیت و کمیت و سایز و… بیشتر از کودکان طبیعی مشکل دارند.

در واژه یابی مشکل دارند. مشکل در زبان انتزاعی مثل تفکر – حل مسئله و….

مشکلات syntax:

استفاده از جملات کوتاه تر و ساده تر و تنوع کمتر
تکواژهای گرامری را حذف میکنند مثل حروف ربط و اضافه
کمتر جملات را تغییر میدهند.
کمتر جملات را پرسشی میکنند.
حذف کلمات عملکردی که باعث میشود جملات تلگرافی شوند.

مشکلات پراگماتیک:

کمتر از توصیف استفاده میکنند.

تعاملاتشان منحصر به سوال پرسیده شده از آنهاست.

کمتر از gestureاستفاده میکنند .

در تعاملات گروهی بیشتر نقش غیر فعال را دارند.

نوبت گیری نامناسب دارند.

درشروع مکالمه مشکل دارند.

در حفظ موضوع مشکل دارند.

نظرات نامناسب نسبت به وقایع دارند.

نمیتوانند اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

در داستان گویی مشکل دارند.

در ارتباط با هم سن و سال هایشان مشکل دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *