تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

آسیب شنوایی و تأثیر آن بر رشد گفتار و زبان:

تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

➖آسیب شنوایی، نابهنجاري یا کاهش میزان حساسیت شنوایی است که تأثیرات نامطلوبی بر ارتباط میگذارد. این اختلال، مهمترین علت تأخیر زبان در کودکان میباشد و بعید نیست که همراه با آسیب مغزي باشد. قبل از بررسی این اختلال، لازم است ذکر کنیم که اثرات کم شنوایی بر گفتار و زبان به عوامل زیر بستگی دارد:

-۱ میزان کم شنوایی
-۲ نوع کم شنوایی
-۳ ثبات کم شنوایی
-۴ زمان شروع کم شنوایی

نقص شنوایی شدیدتر از ۳۵ دسیبل میتواند بر تولید گفتار تأثیر نامطلوبی بگذارد. اگر نقص شنوایی فرد در سالهایی که کودك در حال فراگیري گفتار است ایجاد شده باشد تأثیر آن بسیار شدیدتر خواهد بود. ولی اگر نقص شنوایی فرد پس از اینکه در گفتار مهارت پیدا کرد، در وي پدید آید، بعید است که توانایی هاي تولیدي او چندان دستخوش اختلال گردند.

یک چنین نقص اکتسابی به شرطی که دو طرفه و شدید باشد در طول زمان منجر به تغییراتی در گفتار فرد مانند تغییر در زیر و بمی و
بلندي صدا و نهایتاً تغییرات کیفی در برخی همخوانها و یا حذف همخوانهاي آخر واژه میشود.

اگر فردي نقص شنوایی شدید از ۷۰ دسیبل داشته باشد به احتمال زیاد همان مشکلات گفتار و زبانی را که انتظار می رود در یک فرد ناشنوا ببینیم، دارا خواهد بود.

❌بررسی تولید گفتار در مبتلایان به ضایعات شنیداري مادرزادي و اکتسابی:

{کم شنوایی شنوایی اکتسابی (پس از زبان آموزي) کم شنوایی شنوایی مادرزادي (قبل از زبان آموزي)}
-۱ هر چه کم شنوایی شدیدتر باشد اختلال در گفتار نیز بیشتر میشود. ۱- هر چه سطح شنوایی بهتر باشد رشد یا اکتساب گفتار نیز بهتر خواهد بود.

-۲ با افزایش شدت کم شنوایی تولید گفتار، کیفیت صدا و ریتم گفتار به ترتیب دچار اختلال میشوند.

-۲ در کودك مبتلا به ضایعه شنیداري خفیف تا متوسط، اختلال در
گفتار بیش از اختلال تولید است.

-۳ هر چه مدت ابتلا به ضایعه شنیداري طولانی تر باشد میزان اختلال گفتاري نیز شدیدتر است.

-۳ کودك مبتلا به ضایعه شنیداري شدید، اختلال قابل ملاحظهاي در تولید دارد و احتمالاً ریتم گفتارش طبیعی نخواهد بود.

-۴ در کم شنوایی شدید تا عمیق ناگهانی، ایجاد اختلال در گفتار به طور ناگهانی نیست بلکه به صورت تدریجی صورت میگیرد.

-۴ به کودك مبتلا به ضایعه شنیداري شدید تا عمیق میتوان گفتار آموخت، ولی گفتارش در مقایسه با کودکی که شنوایی طبیعی دارد از
انحراف قابل ملاحظهاي برخوردار است.

❌جنبه هاي دیگر آسیب زبانی ناشی از نقص شنوایی:
◀️اشکال در استفاده از ضمایر، قیدها و حروف اضافه.
◀️اشکال در بکارگیري واژههاي مفهومی (مثل صفات) که معانی مختلف دارند.
◀️ضعف در شروع و ادامه گفتگو و پاسخ به درخواست دیگري.
◀️کاهش میزان درك گفتار خصوصاً وقتی که گفتار پیچیده تر میشود.
◀️خیشومی شدگی گفتار (تودماغی صحبت کردن)
◀️حذف همخوانها خصوصاً در موقعیت اول و آخر کلمه
◀️خرابگوئی واکه ها
◀️اختلال در نواي گفتار به صورت کاهش سرعت گفتار، وجود مکثهاي فراوان در گفتار، و هماهنگی ضعیف تنفس با تولید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *