افراد دارای لکنت

افراد دارای لکنت

توصیه هایی برای افراد دارای لکنت : افراد دارای لکنت -به گفتار دیگران کوش کنید -فقط شما نیستید که لکنت دارید -تجربه های گفتاری لذت بخش را به یاد بیاورید -لکنت تان را بپذیرید -مثل یک فرد بدون لکنت رفتار کنید بیشتر بخوانید

فرایند یادگیری تقلید در کودکان

فرایند یادگیری تقلید در کودکان

🔸تحول فرایند یادگیری تقلید در کودکان: فرایند یادگیری تقلید در کودکان براي اینکه مسأله تقلید را از ابتدا و بخصوص در دو سال اول زندگی مورد بررسی قرار داده باشیم ناچاریم که همراه با دوره ها و مراحلی که در تحول بیشتر بخوانید