اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي)

اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي) اختلال پردازش شنوايي در اختلال نوشتن (نارسانويسي) از اصطلاح نارسانويس (ناتواني زبان نوشتاري) براي افرادي كه عليرغم هوش طبيعي بسيار بد مي¬نويسند استفاده مي¬شود. آنها اغلب وارونه¬نويسي مي¬كنند يا بسيار بدخط مي¬نويسند. نوشته¬هايشان از بیشتر بخوانید

اختلال پردازش شنوايي در اختلال خواندن (نارساخوانی)

اختلال پردازش شنوايي در اختلال خواندن (نارساخوانی) اختلال پردازش شنوايي در اختلال خواندن (نارساخوانی) نارساخواني نوعي ناتواني در خواندن است كه با نقص در صحيح و روان¬خواني با وجود هوش و شنوايي هنجار و مهارت-هاي كافي زبان شفاهي مشخص مي¬شود. گرچه بیشتر بخوانید

ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia)

ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia) ناتوانی های یادگیری با منشأزبانی یا نارساخوانی (dyslexia) : ناتوانی یادگیری وابسته به زبان، اختلالی است که در آن فرد مبتلا نمی تواند متناسب با سن و پایه تحصیلی خود خواندن، نوشتن و بیشتر بخوانید