آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا ۱٫هرگاه نگاه شما با نگاه کودک برخورد پیدا کرد با او صحبت کنید . 🔺نباید کودک را با لمس کردن- کشیدن یا حرکات بدنی وادار به برقراری بیشتر بخوانید