گفتار درمانی در منزل

اختلالات گفتاری در سالمندان

اختلالات گفتاری در سالمندان کیفیت صدا و توانایی های گفتاری با افزایش سن دستخوش تغییر می شود. در سنین سالمندی برخی از توانایی های گفتاری رشد کرده و بهتر می شوند و برخی از توانایی ها کاهش می یابند که این بیشتر بخوانید