صوت درمانی

صوت درمانی

باصدای بلند صحبت نکنید صوت درمانی موقعي كه شما نياز به صحبت كردن داريد به آرامي صحبت كنيد و از داد زدن و جيغ كشيدن پرهيز كنيد. 💡 اگر نیاز به سخنرانی در جمع دارید بهتر است که از میکروفن استفاده بیشتر بخوانید