تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

روشها وراهبردهای پرورشی تقویت ادراك شنیداری: تقویت ادراك شنیداری انجام بده: پنج یا شش شئ را در مقابل كودك قرار بدهید و بعد دستوراتی بدهید كه انجام دهد. مثلاً قطعه‌ی سبز را در دامن ژاله بگذار، گل زرد را زیر صندلی بیشتر بخوانید