درمان افازی (MIT)

درمان افازی (MIT)

درمان آفازی بروکا درمان افازی (MIT) ۱- طول و پیچیدگی تکالیف در سلسله مراتب درمان (MIT ) به تدریج افزایش می یابد. ۲- تلاش های مستقیم برای تصحیح خطا ها ی کلامی بیمار زبان پریش اغلب با شکست مواجه می شود بیشتر بخوانید

افازی بروکا

افازی بروکا

افازی بروکا چیست افازی بروکا جایگاه آسیب در شکنجیک سوم خلفی فرونتال می باشد. شکنج یک سوم خلف یتحتانی فرونتال منطقه ای است که علاوه بر بروکا اینسولا را نیز در گیر می کند بنابراین رویداد پارزی یا پلژی دست و بیشتر بخوانید