افازی ترنس کورتیکال حرکتی

افازی ترنس کورتیکال حرکتی

افازی ترنس کورتیکال حرکتی چیست؟ افازی ترنس کورتیکال حرکتی ضایع قدامی تر و فوقانی تر از بروکا است منجر به قطع ارتباط بین بروکا و sma می شود علایم این افازی: – جزو ناروان های محسوب می شود چون همراه با بیشتر بخوانید