افازی ترنس کورتیکال حسی

افازی ترنس کورتیکال حسی

افازی ترنس کورتیکال حسی چیست؟ افازی ترنس کورتیکال حسی گفتار خود به خودی همراه با پارافازی معنایی و تصادفی دیده می شود درک شنیداری اسیب می بیند ولی از ورنیکه بهتر است بیشتر نامرتبط و توام با حاشیه گویی صحبت میکنند بیشتر بخوانید