تقویت مهارت های شنیداری کودکان

تقویت مهارت های شنیداری کودکان

بازی هایی برای تقویت مهارتهای شنیداری کودکان تقویت مهارت های شنیداری کودکان ۱✅تمرین تقلید کردن صدای اشیاء صداساز. چند وسیله صداساز به کودکتان داده و خودتان نیز ازهر کدام یکی داشته باشید.یک مانع کوچک بین خودتان و او قرار دهید.کودک باید بیشتر بخوانید