انواع آفازی ( زبان پریشی)

انواع آفازی ( زبان پریشی)

درمان انواع آفازی ( زبان پریشی): انواع آفازی ( زبان پریشی) 👈 آفازی بروکا : این نوع آفازی در اثر ضایعه در منطقه بروکا مغز و یا نواحی مجاور آن بوجود می آید: ۱ – حرف زدن به آهستگی صورت گرفته بیشتر بخوانید