داستان خوانی

داستان اجتماعي چيست؟

داستان اجتماعي چيست؟ داستان خوانی بسياري از افراد اوتيستيک که داراي نقايصي در درک و شناخت اجتماعي هستند ، توانايي انديشيدن در مورد راههاي لازم براي ارتباط مطلوب و متقابل اجتماعي را ندارند. تئوري ذهن در اين زمينه اظهار مي دارد بیشتر بخوانید