درمان دیزآرتری

درمان دیزآرتری درمان دیزآرتری بر اساس تقسیم بندی ورکینگر[۷](۲۰۰۵) سه نوع رویکرد درمانی وجود دارد: v رویکرد درمانی عصبی رشدی(NDT)[8]: در اویل دهه ی ۱۹۴۰ بوبت از این رویکرد استفاده نمود.این رویکرد، دیدگاهی همه جانبه و پویا نسبت به درمان و بیشتر بخوانید