اپراکسی گفتار

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech)

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech) اپراکسی گفتار نوعی اختلال دربرنامه ریزی ارادی گفتار است به گونه ای که شخص توان صحیح و محکم صحبت کردن را ندارد. این اختلال ناشی از ضعف یا ناتوانی ماهیچه های گفتاری نیست . آپراکسی ناتوانی بیشتر بخوانید

تشخیص افتراقی اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی تشخیص افتراقی اپراکسی ☄️آپراکسی گفتار دوران کودکی و اختلالات تولیدی در #CAS ۱👈خطاهای بی ثبات کورمال کردن ۲👈مشکلات در نوای گفتار ۳👈مشکل در حرکت از یک صدا به صدای دیگر ۲☄️آپراکسی دوران کودکی (CAS) با آپراکسی اکتسابی گفتار بیشتر بخوانید