بازی درمانی

بازی درمانی

بازی درمانی چیست؟ وکاربرد بازی درمانی؟ بازی درمانی 🔺باکودک خوده مبازی شویدتا لذت بیشتری از بازی کردن ببرد و ساعات یا روز رابه او اختصاص دهید مثلاً او را به پارک ببرید و از وسایل بازی استفاده کنید یا با او بیشتر بخوانید