بهبود غلط های املایی

بهبود غلط های املایی

بیشترین غلط های املایی دانش آموزان از کدام نوع هستند؟ بهبود غلط های املایی بیشترین نوع غلط های املایی دانش آموزان، مربوط به کلماتی است که 👈 یک صدا دارند ولی 👈چند شکل نوشته می شوند. مثلا حروفی مانند “ض” و بیشتر بخوانید