نحوه برخورد با کودک بیش فعال

نحوه برخورد با کودک بیش فعال

چگونه با کودکان بيش فعال برخورد کنيم؟ نحوه برخورد با کودک بیش فعال خيلي از والديني که کودکشان دچار بيش فعالي هستند نمي دانند بايد با او چگونه برخورد کنند،راهکارهاي پيشنهادي زیرمي تواند کمکي در نوع برخورد والدين با کودک بيش بیشتر بخوانید