تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

آسیب شنوایی و تأثیر آن بر رشد گفتار و زبان: تأثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان ➖آسیب شنوایی، نابهنجاري یا کاهش میزان حساسیت شنوایی است که تأثیرات نامطلوبی بر ارتباط میگذارد. این اختلال، مهمترین علت تأخیر زبان در کودکان بیشتر بخوانید