لوله تراکئوستومی

لوله تراکئوستومی

انتخاب سایز لوله در بخش مراقبت های ویژه لوله تراکئوستومی 🔶انتخاب سایز لوله تراکئوستومی بستگی به وضعیت بالینی شیرخوار و سایز راه های هوایی وی دارد. این لوله باید به اندازه‌ای کوچک باشد تا مانع تولید صدا و صحبت کردن کودک بیشتر بخوانید

شیرخوار با تراکئوستومی

شیرخوار با تراکئوستومی

مراقبت از شیرخوار با تراکئوستومی شیرخوار با تراکئوستومی 🔴پرسش اول: آیا فرزند من قادر به حرف زدن خواهد بود؟ ✅ پاسخ: لوله تراکئوستومی اغلب روی صحبت کردن فرزند شما تاثیر خواهد گذاشت و در ابتدا اغلب شیرخوار قادر به تولید هیچ بیشتر بخوانید