تربیت شنوایی

تربیت شنوایی

 تربیت شنوایی تربیت شنوایی تربیت شنیداری در توانبخشی ترمیم کنشهایی که قبلا عادی نبودند . هدف عمده تربیت شنوایی :افزایش درک گفتار، توسعه آن و تشویق کودک در بکارگیری حس شنوایی است که از اهداف اولیه توانبخشی ناشنوایان محسوب می شود بیشتر بخوانید

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری تربیت شنیداری ۱٫توجه به صدا : چنانچه فرد نسبت به صدا بی تفاوت باشد، قادر به تشخیص و درک آن نخواهد بود . ۲.کشف صدا :یک صدا تنها زمانی کشف می شود که فرکانس آن بین ۲۰ -۲۰۰۰۰ بوده بیشتر بخوانید