لکنت و عوامل آن

لکنت و عوامل آن

لکنت چیست؟ عوامل آن چه چیزهایی می توانند باشند؟ لکنت و عوامل آن در کتابی که توسط انجمن گفتاردرمانی آمریکا منتشر شده است از ۲۴آسیب شناس گفتارو زبان (گفتاردرمانگر)، روانشناس و روانپزشک که خود در گذشته دارای لکنت بودند، سوال شد: بیشتر بخوانید