فرایند یادگیری تقلید در کودکان

فرایند یادگیری تقلید در کودکان

🔸تحول فرایند یادگیری تقلید در کودکان: فرایند یادگیری تقلید در کودکان براي اینکه مسأله تقلید را از ابتدا و بخصوص در دو سال اول زندگی مورد بررسی قرار داده باشیم ناچاریم که همراه با دوره ها و مراحلی که در تحول بیشتر بخوانید