تقويت املايي دانش آموزان

تقويت املايي دانش آموزان

راه هاي پيشنهادي براي تقويت املايي دانش آموزان ضعیف تقويت املايي دانش آموزان ۱- دقت به مشق ( رونويسي ) و تصحيح غلط ها و رعايت خط زمينه ۲- توجه به دست ورزي در دوره آمادگي ۳- مطمئن شدن از شناخت بیشتر بخوانید