تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

روشها وراهبردهای پرورشی تقویت ادراك شنیداری: تقویت ادراك شنیداری انجام بده: پنج یا شش شئ را در مقابل كودك قرار بدهید و بعد دستوراتی بدهید كه انجام دهد. مثلاً قطعه‌ی سبز را در دامن ژاله بگذار، گل زرد را زیر صندلی بیشتر بخوانید

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری تقویت ادراك شنیداری گوش دادن به اصوات: كودكان را با چشمان بسته وادارید كه به اصوات محیطی خود گوش تیز كنند. صداهای ضبط شده: اصوات را می‌توان روی نوار ضبط كرد و از كودك خواست آنها را تشخیص بیشتر بخوانید