تقویت توجه، تمرکز و هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه، تمرکز و هماهنگی چشم و دست

برنامه های آموزشی جهت تقویت توجه، تمرکز و هماهنگی چشم و دست تقویت توجه، تمرکز و هماهنگی چشم و دست تقلید ساخت با قطعات بریکس 👈هدف: هماهنگی چشم و دست ، تقویت توجه و تمرکز. 👈نحوه اجرا: ابتدا از یک قطعه بیشتر بخوانید