تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

تمرین هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست: تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست 🌺 مچاله کردن کاغذ: الف- با دو دست ب- با یک دست. 🌺 فشار دادن اسفنج و اسباب بازی های نرم اسفنجی: الف- با بیشتر بخوانید