تقویت مفهوم اعداد تا 10

تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰

بازی های ریاضی برای تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰″ تقویت مفهوم اعداد تا ۱۰ این بازی ها را میتوان به صورت گروهی و حتی تکی هم انجام داد بازی های زیر تمرین هایی است که برای شناخت،نام بردن و نشان دادن بیشتر بخوانید