تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک تقویت مهارتهای زبانی کودک   👌حدود یکسالگی به صداسازیها و قان و قون کردن های کودک پاسخ دهیدهمانطوریکه در طول روز مراقب او هستید با او صحبت کنید هر روز برای او کتاب های رنگارنگ بخوانیدبرایش اشعار بیشتر بخوانید