تولید صدای /س/ و /ز/

تولید صدای /س/ و /ز/

تولید صدای /س/ و /ز/ در کودکان: تولید صدای /س/ و /ز/ بطور کلی صدای /س/ مثل صدای /ر/ یکی از متداولترین صداهای مختل میباشد. وجود انواع بسیار متفاوت لیسپ، مشکل بودن تولید این صدا را تأیید میکند. فكر ناگهانی تلاش بیشتر بخوانید