تولید صدای س در بزرگسالان

تولیدات س در بزرگسالان با توجه به اینکه انواع مختلفی از مشکلات تولید صدای س در بزرگسالان خصوصا دیده می شود انواع مختلف این مشکل را توضیح میدهیم: اصطلاحا به این اختلال لیسپ گفته می شود : انواعلیسپ لیسپ شامل: لیسپ بیشتر بخوانید

تولید صدای /س/ و /ز/

تولید صدای /س/ و /ز/

تولید صدای /س/ و /ز/ در کودکان: تولید صدای /س/ و /ز/ بطور کلی صدای /س/ مثل صدای /ر/ یکی از متداولترین صداهای مختل میباشد. وجود انواع بسیار متفاوت لیسپ، مشکل بودن تولید این صدا را تأیید میکند. فكر ناگهانی تلاش بیشتر بخوانید