حواس شناختی

۲۳راهبرد شناختی جهت پرورش حواس شناختی

۲۳راهبرد شناختی جهت پرورش حواس شناختی حواس شناختی این تمرینات در قالب بازی انجام می گیرد هم در منزل وهم در پیش دبستانی تاهم موجب شادی و نشاط گردد وهم از اختلالات ویژه یادگیری پیشگیری کند. از جمله: ۱) کلمه ها بیشتر بخوانید