بهبود دستخط دانش آموز

بهبود دستخط دانش آموز

برای بهبود دستخط دانش آموز ،این تمرینات را با وی انجام دهید بهبود دستخط دانش آموز 🍀خط خطی کردن با ماژیک و یا گچ ویا حرکات انگشت روی هوا یا آب یا میز 🍀وضعیت نشستن دانش آموز و وضعیت کاغذ و بیشتر بخوانید