درمان اپراکسی

درمان آپراکسی

درمان آپراکسی درمان آپراکسی بیماری که قادر به صداسازی نیست، اغلب مبتلا به آپراکسی دهان و اندام است. نیمه بدنش نیز مبتلا به فلجی یا ضعف شده باشد. درمان ۱-بهتر است بجای استفاده از فعالیت های غیر کلامی، از گفتار استفاده بیشتر بخوانید

درمان آپراکسی گفتار

درمان آپراکسی گفتار درمان آپراکسی گفتار درمان آپراکسی گفتار دوران کودکی: فشرده و انفرادی نقش فعال خانواده در صورت شدید بودن نقص، استفاده از ابزار و وسایل دیگر: – زبان اشاره – دفترچه تصویردار – زبان نوشتاری – ابزارهای ارتباط الکترونیکی بیشتر بخوانید