پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري

پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري

روش هاي پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري پيش گيري از ايجاد اختلال يادگيري الف-پرورش دقت،حافظه،تميز،تشخيص و ادراك بينايي ب- پرورش دقت،حافظه،تميز،تشخيص و ادراك شنوايي ج- پرورش دقت-توجه و تمركز د-ايجاد هماهنگي بين چشم و دست ه- ايجاد غلبه طرفي عدم بیشتر بخوانید

درمان اختلال یادگیری

تمرینات حرکتی ونقش آن در بهبود اختلالات یادگیری کودکان

تمرینات حرکتی ونقش آن در بهبود اختلالات یادگیری کودکان درمان اختلال یادگیری ✅قدم زدن به جلو – عقب – پهلوها و پریدن .👈هدف: ۱)جهت تقویت مهارتهای حرکتی ۲)درک فضا ۳)جهت یابی ۴ )درک مکان ۵)تخمین مسافت ۶ )تمرکز حواس ۷ )سرعت بیشتر بخوانید