حافظه بینایی کودک

حافظه بینایی کودک

حافظه بینایی کودک خود را به طریق زیر تقویت کنید حافظه بینایی کودک 🍀با سه مکعب ساده طرح ساده ای بسازید، ۲۰ ثانیه فرصت دهید کودک نگاه کند بعد طرح را جمع کنید و از او بخواهید آن چه را به بیشتر بخوانید