دیزآرتری چیست ؟

دیزآرتری چیست ؟

همه چیز در مورد دیزارتری دیزآرتری چیست ؟ دیزآرتری یک اختلال حرکتی گفتار است. این اختلال ، بدلیل ضعف حرکتی در ماهیچه هایی است که برای تولید گفتار استفاده می شوند ( از جمله لب ها، زبان، شکاف صوتی و / بیشتر بخوانید

درمان، تشخیص و علت دیزارتری

درمان، تشخیص و علت دیزارتری

✔️دیزآرتری چیست ؟ درمان، تشخیص و علت دیزارتری دیزآرتری یک اختلال حرکتی گفتار است. این اختلال ، بدلیل ضعف حرکتی در ماهیچه هایی است که برای تولید گفتار استفاده می شوند ( از جمله لب ها، زبان، شکاف صوتی و / بیشتر بخوانید

دیزارتری

دیزارتری یطرفه نورون محرک فوقانی

دیزارتری یطرفه نورون محرک فوقانی دیزارتری علت شناسی : سکته )علت اصلی(،تومور،صدمه و ضربه مغزی،آسیب به راههای اکستراپرامیدال . )آسیب فقط به یک نیمکره ( ✔️ویژگی های گفتاری : تولید مبهم . سرعت پایین . نقایص تولیدی بی قاعده . خشونت بیشتر بخوانید

دیزارتری اسپاستیک

دیزارتری اسپاستیک

دیزارتری اسپاستیک   دیزارتری اسپاستیک ✔️علت شناسی : سکته . تومور . بیماری دژنراتیو . عفونت . التهاب . بیماری توکسیک . ضایعه دو طرفخ به نورون محرک فوقانی . دیزارتری اسپاستیک )فلج کاذب بولبار( ، نتیجه آسیب به هر دو بیشتر بخوانید

درمان دیزآرتری

درمان دیزآرتری

درمان دیزآرتری درمان دیزآرتری دیزارتری در اثر اختلالات نورولوژیکی یا فیزیکی گوناگون که سبب ضعف،کندی،عدم ظرافت،ناهماهنگی ،کاهش دامنه حرکت یا فقدان حس در ساختمان های گفتاری می گردند ایجاد می شود. بعضی از بیماران قدرت عضلانی یا دامنه حرکت مورد نیاز بیشتر بخوانید

درمان دیزارتری

درمان دیزارتری درمان دیزارتری دیزارتری یک اختلال حرکتی گفتار است که ناشی از ضایعه به اعصاب محیطی یا مرکزی می باشد. آسیب شناسی، ارزیابی و درمان دیزآرتری، مبحث بسیار گسترده ای است. به همین علت مرور آن به صورت جامع کار بیشتر بخوانید