نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته

نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته

علامت ضعف دانش آموزان در درس ديكته نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته ۱ – به علت اينكه مفهوم كلمه را نمي فهند يا قبلا نفهمييده اندآنرا درست نمي نويسيد. ۲ – كلمات از جانب معلم درست تلفظ نمي بیشتر بخوانید