دیزآرتری: اختلال حرکتی گفتار

دیزآرتری: اختلال حرکتی گفتار دیزآرتری: اختلال حرکتی گفتار (فلاسید، اسپاستیک و مختلط) مقدمه: دیزآرتری یک اختلال حرکتی گفتار است که ناشی از ضایعه به اعصاب محیطی یا مرکزی می باشد. آسیب شناسی، ارزیابی و درمان دیزآرتری، مبحث بسیار گسترده ای است. بیشتر بخوانید