دیزارتری اسپاستیک

دیزارتری اسپاستیک

دیزارتری اسپاستیک   دیزارتری اسپاستیک ✔️علت شناسی : سکته . تومور . بیماری دژنراتیو . عفونت . التهاب . بیماری توکسیک . ضایعه دو طرفخ به نورون محرک فوقانی . دیزارتری اسپاستیک )فلج کاذب بولبار( ، نتیجه آسیب به هر دو بیشتر بخوانید