بهبود غلط های املایی

بهبود غلط های املایی

بیشترین غلط های املایی دانش آموزان از کدام نوع هستند؟ بهبود غلط های املایی بیشترین نوع غلط های املایی دانش آموزان، مربوط به کلماتی است که 👈 یک صدا دارند ولی 👈چند شکل نوشته می شوند. مثلا حروفی مانند “ض” و بیشتر بخوانید

نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته

نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته

علامت ضعف دانش آموزان در درس ديكته نشانه های ضعف دانش آموزان در درس دیکته ۱ – به علت اينكه مفهوم كلمه را نمي فهند يا قبلا نفهمييده اندآنرا درست نمي نويسيد. ۲ – كلمات از جانب معلم درست تلفظ نمي بیشتر بخوانید