تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)

تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)

تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی)چیست؟ودرکودکان دارای اتیسم چگونه است؟ تئوری ذهن theory of mind یا (ذهن خوانی) تئوری ذهن یا ذهن خوانی یعنی توانایی انسان در خواندن ذهن دیگران،وبه عبارت ساده تر،توانایی درک احساسات وافکار دیگران.برای درک پیش بیشتر بخوانید

ذهن خوانی

ذهن خوانی

ذهن خوانی ذهن خواني، به عنوان يک مهارت شناختی اجتماعي، توانايي انتساب حالت ذهني به خود و ديگران است منظور از حالت ذهني Mental State ؛هيجان . انگيزه احساس، آرزو باور قصد نگرش و ارزش است. توانايي استنتاج باور و عقيده بیشتر بخوانید