درمان دیزآرتری

درمان دیزآرتری

درمان دیزآرتری درمان دیزآرتری دیزارتری در اثر اختلالات نورولوژیکی یا فیزیکی گوناگون که سبب ضعف،کندی،عدم ظرافت،ناهماهنگی ،کاهش دامنه حرکت یا فقدان حس در ساختمان های گفتاری می گردند ایجاد می شود. بعضی از بیماران قدرت عضلانی یا دامنه حرکت مورد نیاز بیشتر بخوانید