رشد شناختی پیاژه

رشد شناختی پیاژه

مراحل رشد شناختی پیاژه: رشد شناختی پیاژه نظریه ی پیاژه یک نظریه ی مرحله ای است بر اساس نظریه ی او ، مراحل رشد شناختی عبارتند از: 💐مرحله حسی –حرکتی ، پیش عملیاتی ، عملیات عینی و عملیات صوری💐   پیاژه بیشتر بخوانید