اپراکسی گفتار

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech)

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech) اپراکسی گفتار نوعی اختلال دربرنامه ریزی ارادی گفتار است به گونه ای که شخص توان صحیح و محکم صحبت کردن را ندارد. این اختلال ناشی از ضعف یا ناتوانی ماهیچه های گفتاری نیست . آپراکسی ناتوانی بیشتر بخوانید