زبان پریشی و ویژگی آن

زبان پریشی و ویژگی آن

زبان پریشی و ویژگی آن زبان پریشی و ویژگی آن *قادر نیستند به شیی که درمانگر گفته است اشاره کنند. * دستورات ساده را درک نمیکنند. * بلند نمیتوانند بخوانند. * کلمات و جملاتی را که خوانده اند، درک نمیکنند. * بیشتر بخوانید