تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک

تقویت مهارتهای زبانی کودک تقویت مهارتهای زبانی کودک   👌حدود یکسالگی به صداسازیها و قان و قون کردن های کودک پاسخ دهیدهمانطوریکه در طول روز مراقب او هستید با او صحبت کنید هر روز برای او کتاب های رنگارنگ بخوانیدبرایش اشعار بیشتر بخوانید

درمان زبان در کودکان 9-18 ماهه

درمان زبان در کودکان ۹-۱۸ ماهه

درمان زبان در کودکان ۹-۱۸ ماهه درمان زبان در کودکان ۹-۱۸ ماهه مداخله در مرحله پیش زبانی، برای دانلود کلیک کنید