مشکل گفتار و زبان در کودکان

سطوح زبانی کودک

سطوح زبانی و رشد آن در کودکان: سطوح زبانی کودک مشکلات phonology: حذف هجاهای ضعیف،حذف همخوان آخر،کاهش خوشه،انسدادی شدگی،خلفی شدگی و… مشکلات semantic: در یادگیری کلمات و معنای آنها مشکل دارندو تعداد کلمات کمی یاد میگیرند. کودکان طبیعی در سن ۱۸-۳۶ماهگی بیشتر بخوانید

سطوح زبان

سطوح زبان

سطوح زبان سطوح زبان 🌞مشکلات phonology: حذف هجاهای ضعیف،حذف همخوان آخر،کاهش خوشه،انسدادی شدگی،خلفی شدگی و… 🌞مشکلات semantic: در یادگیری کلمات و معنای آنها مشکل دارندو تعداد کلمات کمی یاد میگیرند. کودکان طبیعی در سن ۱۸-۳۶ماهگی افزایش خاصی در واژگان خود دارنداما بیشتر بخوانید